KONKURS Për këto vende pune: 30 ANKETUES-E PËR REGJIONE TË NDRYSHME NË KOSOVË dhe 1 ASISTENT/E ADMINISTRATIVE

QENDRA PËR HULUMTIM TË OPINIONIT- QHU
PËR PROJEKTIN E SAJ NË PERIUDHË TË CAKTUAR KOHORE NËNTOR-DHJETOR 2008


Shpall: 

KONKURS

Për këto vende pune:

30 ANKETUES-E PËR REGJIONE TË NDRYSHME NË KOSOVË dhe

1 ASISTENT/E ADMINISTRATIVE

Kushtet:
Për pozitën e parë kandidati duhet:


- Të ketë përvojë pune në anketime ose të ketë të kryer trajnime në fushat përkatëse lidhur me anketimet
-Të jetë komunikativ
-Të jetë i gatshëm të udhëtojë nëpër rajone të Kosovës
-Të njohë gjuhë të pakicave (jo e domosdoshme)

Për pozitën e dytë kandidat-i(-ja) duhet:

-Të ketë të kryer fakultetin (e dëshirueshme)
-Të ketë përvojë pune administrative
-Të ketë aftësi të mira komunikimi me palë
-Të jetë i/e gatshëm për orar fleksibil të punës
-Të flasë dhe të shkruaj shumë mirë gjuhën angleze

Përparësi kanë vetëm kandidatët që i plotësojnë këto kritere

Konkursi zgjat 3 ditë nga dita e  shpalljes (deri më 22 Nëntor 2008)

CV-të e kompletuara duhet t’i dërgoni në mënyrë elektronike në adresën: [email protected]

Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistim!